• sns06
  • sns01
  • sns02
  • sns03
  • sns04
  • sns05
list_banner1

Biziň sergi otagymyz

Müşderilere iň oňat hyzmatymyzy we iň amatlylygy üpjün etmek üçin, baş edaramyzda 25000 m over-den gowrak dünýädäki oýunjak bazasynda öz sergi zalymyz bar.

Soňky 18 ýylda önümlerimiz dünýä ýüzüne eksport edildi, müşderilerimiziň talaplary bolsa ýeke-täk diwersifikasiýa.Uly bazarlary giňeltmek zerurlyklaryna görä müşderilerimiz üçin esasy önümleri maslahat berýäris.

Şol bir wagtyň özünde, barha täzelenýän häzirki zaman dünýäsini kanagatlandyrmak üçin has täzelenýän, has gowy önümleri gözleýän döwür bilen aýakdaş gidýäris.

Oýnawaç üpjünçiliginiň ajaýyp çözgüdini gözleýän bolsaňyz, şu gün bize ýüz tutuň.Islän kategoriýalaryňyzy öz içine alýan oýunjaklar bilen size kömek etmäge taýýardyrys.Mümkin bolan oýunjaklar dünýäniň çar künjeginde oýnawaçlary eltýär we biz islendik sargytlary ýerine ýetirip bileris.Bu pursatdan peýdalanyň we şu gün biziň bilen işleşiň!

Habaryňyzy bize iberiň:

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň.