• sns06
 • sns01
 • sns02
 • sns03
 • sns04
 • sns05
list_banner1

Mümkin habarlar

 • Mümkin oýnawaçlar-- Nýurnberg halkara oýunjak ýarmarkasy 2023

  Mümkin oýnawaçlar-- Nýurnberg halkara oýunjak ýarmarkasy 2023

  Nýurnberg halkara oýunjak ýarmarkasy dünýädäki iň uly we iň möhüm oýunjak ýarmarkasydyr.Mümkin bolan oýunjaklar, dümewiň täsiri sebäpli 2 ýyl ýok bolandan soň, Spielwarenmesse 2023 (2023-nji ýylyň 1-5-nji fewraly) üçin Germaniýa gaýdyp gelýär.Biz, başarnykly oýunjaklar, has täze ite hödürläris ...
  Koprak oka
 • Mümkin bolan oýunjaklar —- Gonkong oýunjak ýarmarkasy 2023

  Mümkin bolan oýunjaklar —- Gonkong oýunjak ýarmarkasy 2023

  Gonkong häzirki wagtda her ýyl oýnawaçlar we oýunlar ýarmarkasy geçirýär.Aziýadaky iň ulusy we dünýäde ikinji uly oýunjak ýarmarkasy.Oýnawaçlar pudagynyň täsirli kompaniýalarynyň biri hökmünde başarnykly oýunjaklar hem bu çärä gatnaşdy we aşhananyň biragyzdan tassyklamagyna eýe boldy ...
  Koprak oka
 • Oýnawaçlaryňyzyň biznesini gowulandyrmak üçin iň oňat 7 oýunjak biznes pikiri

  Oýnawaçlaryňyzyň biznesini gowulandyrmak üçin iň oňat 7 oýunjak biznes pikiri

  Oýnawaç meýdançasynda telekeçi bolsaňyz, dükanyňyzdaky oýunjaklaryň satuwyny nädip ýokarlandyrmalydygyna ýa-da iň köp satylýan oýunjak haýsydygyny bilmelisiňiz ?!Galyberse-de, islendik telekeçi oňyn netijeleri gazanmagy we kompaniýanyň işini dowam etdirmegi maksat edinýär.Su bolmak üçin ...
  Koprak oka
 • Oýnawaç dükanyňyzy onlaýn we onlaýn satmagy gowulandyrmak üçin 9 marketing strategiýasy

  Oýnawaç dükanyňyzy onlaýn we onlaýn satmagy gowulandyrmak üçin 9 marketing strategiýasy

  Dogry marketing strategiýalaryňyz bar bolsa, oýunjak satmak şu gün aňsat bolup biler.Bu üýtgeşik dünýäde ebedi gülmekden we tohum oýnamakdan lezzet alýan adam ýok.Oýnawaçlar bilen oýnamagy halaýan çagalar diňe bir däl.Kollektorlar we ene-atalar ýaly ulular oýnawaçlaryň uly bölegini düzýärler ...
  Koprak oka
 • Oýnawaçlar işini onlaýn we awtonom görnüşde nädip etmeli?

  Oýnawaçlar işini onlaýn we awtonom görnüşde nädip etmeli?

  Oýnawaçlar biznesini açmak, telekeçilere çagalaryň ýüzüne ýylgyryş goýup, gazanç etmäge mümkinçilik berýär.Oýnawaç we güýmenje dükanlary ýylda 20 milliard dollardan gowrak girdeji gazanýar we ýakyn wagtda hasam artmagyna garaşylýar.Şeýle-de bolsa, bu blog makalasyny okaýan bolsaňyz ...
  Koprak oka
 • OEM: Munuň manysy näme?Zawod size OEM hyzmatlaryny nädip hödürleýär?

  OEM: Munuň manysy näme?Zawod size OEM hyzmatlaryny nädip hödürleýär?

  OEM manysy Asyl enjamlary öndürmek şertnama önümçiliginiň mysalydyr.Zawod, OEM bolsa, özboluşly dizaýnlaryňyza we aýratynlyklaryňyza görä önüm öndürip biler.Başga bir kompaniýa tarapyndan satylan önümleri ýa-da komponentleri öndürýän kompaniýa, asyl enjam öndüriji ...
  Koprak oka
 • Söwda şertleri (Incoterms düzgünleri)

  Söwda şertleri (Incoterms düzgünleri)

  Bu ýerde töleg ýalňyşlygynyň öňüni almak üçin ilki bilen bilmeli birnäçe umumy söwda şertleriňiz bar.1. EXW (Ex Works): Diýmek, olaryň beren bahasy diňe önümleri zawoddan eltýär.Şeýlelik bilen, harytlary gapyňyza alyp gitmek we daşamak üçin eltip bermegi tertipleşdirmeli.Som ...
  Koprak oka
 • Amazon FBA-a ugratmak üçin Amazon oýunjak şahadatnamalary näme gerek?

  Amazon FBA-a ugratmak üçin Amazon oýunjak şahadatnamalary näme gerek?

  Oýnawaçlary amazonda satsaňyz, oýunjak şahadatnamasy gerek.ABŞ Amazon üçin ASTM + CPSIA, Angliýa Amazon üçin EN71 test + CE soraýarlar.Aşakda jikme-jiklik bar: # 1 Amazon oýunjaklar üçin Sertifikat soraýar.# 2 Amazon ABŞ-da oýnawaçlaryňyz satylsa, haýsy şahadatnama gerek?# 3 Oýnawaçlaryňyz satylsa haýsy şahadatnama gerek ...
  Koprak oka

Habaryňyzy bize iberiň:

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň.