• sns06
  • sns01
  • sns02
  • sns03
  • sns04
  • sns05
list_banner1

Sorag-jogap

MÜMKIN Oýnawaçlar hyzmaty barada soraglar

Mümkin bolan oýunjak hyzmaty 18 ýyl bäri oýnawaçlary lomaý satýar we her dürli kynçylyklara duş geldik.Ylalaşygy ýapmazdan ozal müşderilerimiziň iň möhüm aladalary.

Adatça oýunjaklarymy almak näçe wagt alýar?

Oýnawaçlaryň aksiýalarda ýa-da ýokdugyna bagly, gümrük taýdan resmileşdiriliş tizligine we logistika bagly, ýöne oýnawaçlary içerde iberip bileris7-10iş günleri.Oýnawaçlary we gaplamalary dizaýn etmek isleseňiz, has köp wagt alar.

Hytaý oýunjaklary üçin ygtybarlymy?

Hytaý oýunjaklary gaty howpsuz!“Lego” -dan “Fisher-Price” -e çenli halkara oýunjak markalarynyň köpüsi Hytaýda öndürilýär.Mundan başga-da, hytaý oýunjaklarynyň hemmesi diýen ýaly dürli ýurtlardan oýnawaçlar üçin hil synag standartlaryna laýyk gelýär.

Isleýän zadymy berip bilmeýän bolsaň näme?

Hytaýyň oýunjaklarynyň hemmesini diýen ýaly tapmaga we sitata bermäge kömek edip bileris.Isleýän önümiňizi berip bilmeýän bolsak, size meňzeş oýunjaklar üçin maslahat bereris.Dogry mukdarda bolsaňyz, isleýän oýunjaklaryňyzy hem düzüp bileris!

Sizden sargyt goýanyňyzda MOQ barmy?

Bu baglydyr.Dürli önümlerde dürli MOQ bar.

Önümçilik wagty näme?

Goýumy alandan 7-30 gün soň, sargyt mukdaryna we önümçilik talaplaryna laýyklykda.Önümçilik wagty sargyt goýlandan soň tassyklanar.

Hiliňizi nädip kepillendirip bilersiňiz?

Professional QC toparymyz bar, harytlary mugt barlaýarys we size gözleg suratlaryny hödürleýäris.

Oýnawaç fabrigini barlamak üçin Hytaýa gelip bilerinmi?

Elbetde edip bilersiňiz, ýöne epidemiýa azalýança garaşmak has gowudyr.Elbetde, zawodyňyzy barlamak üçin üçünji tarap guramasyny hem tapyp bilersiňiz, biz doly hyzmatdaşlyk ederis.

Hytaýdan lomaý oýunjaklaryň artykmaçlyklary näme?

Hytaý dünýäde iň uly oýunjak öndüriji we möhüm senagat zynjyryna eýedir.Hytaýda ýokary hilli, arzan bahaly oýunjak almak üçin Hytaý ähli oýunjaklaryň 80% -ini öndürýär.Mümkin bolan oýunjak hyzmatlary garaşyşyňyzdan ýokary bolar.

Habaryňyzy bize iberiň:

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň.