• sns06
 • sns01
 • sns02
 • sns03
 • sns04
 • sns05
banner
banner
banner

önüm kategoriýalary

Mümkin bolan oýunjaklar, ähli oýnawaçlar üçin Hytaýda bir gezeklik oýunjak üpjün edijisidir

Mümkinçilik hakda

Mümkin bolan oýunjaklar, oýnawaç ulaglary, gurluşyk oýunjaklary ýaly Hytaýda ähli oýunjaklar üçin bir nokatly oýunjak üpjün edijisi,
Okuw we bilim oýunjaklary, gurjaklar, sport we açyk oýun, bulgurlar we başgalar!

Biziň öz hünärmenlerimiz bar.Oem we Odm-i kabul edýäris!

- Halkara meşhur Üçünji tarap sertifikat gullugy Tuv tarapyndan tassyklanan tassyklama -
X

- Halkara meşhur Üçünji tarap sertifikat gullugy Tuv tarapyndan tassyklanan tassyklama -

 • kompaniýasy
 • şahadatnama
 • zawod
 • sergi1
 • sergi

Näme üçin başarnykly oýunjaklar bilen işlemeli?

 • Netijeli aragatnaşyk

  Netijeli aragatnaşyk

  Professional topar oýunjak meýdançasynda baý iş tejribesine eýedir.Müşderileriň isleglerini kanagatlandyrmak we netijesiz aragatnaşykdan ýüz öwürmek üçin çalt işläp bileris

 • Çynlakaý we jogapkärli

  Çynlakaý we jogapkärli

  Müşderilerden her satyn alma çynlakaý çemeleşýäris we sargytyň ähli prosesi üçin jogapkärdiris - satuwdan soňky hyzmat barada alada etmegiň zerurlygy ýok, müşderilerimiz bilen uzak möhletli hyzmatdaşlygy gurmaga synanyşýandygymyz üçin henizem çynlakaý çemeleşeris .

 • Bäsdeşlik bahasy we hiliň kepili

  Bäsdeşlik bahasy we hiliň kepili

  Müşderilere oýunjak işiniň esasy bäsdeşlik ukybyny bäsdeşlik bahalary bilen ýokarlandyrmaga kömek ediň.Müşderi bazaryndaky oýunjak hil standartyna laýyklykda berk gözegçilik.Önümleriň kemçilik derejesi 0,2% -den pes

- “CROSS-BORDER” A EXRATYJY ÜPJÜNÇILIK WE Güýçli üpjünçilik ukyby -

2 milliondan gowrak önümli 28,000 inedördül metrlik sergi otagy bar.
Şeýle hem nusga sergi otagynda ýörite serhet meýdany bar,
Serhet söwdagärleri üçin ýörite döredilen.

 • Amazon_logo.svg
 • arzuw edýärin
 • 1200px-MercadoLibre.svg
 • ebay-logo-1-1200x1200-margin
 • AliExpress_Logo
 • tölegli-onlaýn-yahoo-söwda we ş.m.
 • Amazon satyjysy üçin

  01
  • 01. Pes MOQ we CPC şahadatnamasy
  • 02. Logotipiň aýratynlaşdyrylmagy
  • 03. “Sku Label” we “FBA” iberiş belligini çap etmek
 • Lomaý satyjy üçin

  02
  • 01. Hepdelik täze geliş
  • 02. Hünär maslahaty
  • 03. Ajaýyp hil
 • Marka söwdagäri üçin

  03
  • 01. OEM & ODM-e goldaw beriň
  • 02. Güýçli önümçilik kuwwaty
  • 03. Hil gözegçiligi
 • Bölek satuw üçin

  04
  • 01. Birnäçe önüm opsiýalary
  • 02. Wagty eltip bermek
  • 03. Iň köp satylýan önüm maslahaty

Müşderilere syn

Mümkin bolan oýunjaklar, ähli oýnawaçlar üçin Hytaýda bir gezeklik oýunjak üpjün edijisidir

 • Boston söwdasy

  Boston söwdasy

  JungGi Kim

  Mümkin bolan oýunjak hyzmaty, Hytaýda iň gowy oýunjak lomaý üpjün edijisidir.3 ýyl bäri olar bilen hyzmatdaşlyk edýärin, oýnawaçlary gözlemek hyzmaty meni kanagatlandyrýar.Hytaýdan lomaý oýunjak satyn almaga maňa kömek edýärler.

 • Xav SARL U.

  Xav SARL U.

  Fidele Agbam

  Olar hemişe isleýän oýunjaklarymy tapmaga we iň gowy bahany berip bilerler.Satyn almak isleýän oýunjaklarym üçin buýrugy tassyklamaly, olar galan zatlary hil barlagy, ýük daşamak we ş.m. çözmäge kömek edip bilerler.

 • Dedrik dürli görnüşli kompaniýalar

  Dedrik dürli görnüşli kompaniýalar

  Jonatan Dedrik

  Hytaýly oýunjak üpjün edijileriniň köpüsini deňeşdirdim.Mümkin oýunjak hyzmaty meni iň kanagatlandyrýar.Maňa ýokary hilli we arzan bahadan oýunjaklar berip bilerler.Olar bilen hyzmatdaşlyk etmek meniň işimi aňsatlaşdyrýar.

 • MAK 1 Önümler

  MAK 1 Önümler

  Maýkl MakKernan

  Zoye we başarnykly oýunjaklar bilen işlemek aňsatdy, eltip bermek wagtynda, önümiň hili ajaýyp we aragatnaşyk saklamak aňsatdy - çalt jogap beriň!

 • “Adrenalin Screenworks, LLC”

  “Adrenalin Screenworks, LLC”

  Amie Krenz

  Ajaýyp önüm!Çagalar muny gowy görýärler.Men olary gaty gowy görýärin we habarlaşmagy gaty aňsatlaşdyrdym!Geljekde hökman işlemegi meýilleşdiriň!

 • McKee Enterprises Inc.

  McKee Enterprises Inc.

  Kit Putnam

  Ajaýyp, önüm gowy ýagdaýa geldi.önüm gowy işleýär.Gaplamak görkezmek üçin ajaýyp.Wagtynda eltip bermek ýene-de sargyt eder.

 • S4S International

  S4S International

  Shoishob Ahmed

  Gadyrly üpjün ediji ... siziň bilen işlemek gowy ...

 • Julie Castell

  Julie Castell

  Julie Castell

  Kargoslary wagtynda aldyňyz we ähli müşderilerim bu suw ýaraglary bilen köp lezzet aldylar, tks, ýigitler, siziň ýaly sargytlary gaýtalaýarlar.

 • DeDijkmans

  DeDijkmans

  Tomas Dijkman

  Ajaýyp önüm, satyjy gowy adam!Elmydama kömek etmek isleýär we aragatnaşyk aňsat.Çalt jogap bererler we gowy.gowulaşdyryp boljak bir zat, goşmaça gaplamalar onuň bilen iberilip bilner.daşamak wagtynda gaplamak zaýalanan ýagdaýynda.9,5 / 10!Sagbol.

 • Sinthia Riçards

  Sinthia Riçards

  Aragatnaşygyň aňsatlygy meniň üçin gaty möhümdi;üpjün ediji, harytlaryň ABŞ-nyň standartlaryna laýyk gelýändigine göz ýetirýär.örän dostlukly we kömekçi boldular;üpjün edijide gözleýän käbir aýratynlyklarym.

Hyzmatdaş hyzmatdaşymyz

Mümkin bolan oýunjaklar, ähli oýnawaçlar üçin Hytaýda bir gezeklik oýunjak üpjün edijisidir

bs_03

Oýnawaçlary Hytaýdan ukyply oýunjaklardan import etmek üçin alty ädim

Mümkin bolan oýunjaklar, ähli oýnawaçlar üçin Hytaýda bir gezeklik oýunjak üpjün edijisidir

 • Sitata üçin oýunjaklary saýlaň
  1-NJI ÄDIM

  Sitata üçin oýunjaklary saýlaň

  Mümkin bolan oýnawaçlardan oýnawaçlary saýlaň we bize nyrh iberiň.Elbetde.sitata almak üçin gönüden-göni biziň bilen habarlaşyp, önüm suratlaryny iberip bilersiňiz

 • Oýnawaçlary gözlemek we sargyt etmek
  2-nji ädim

  Oýnawaçlary gözlemek we sargyt etmek

  Soragyňyzy alanymyzdan soň.Professional satyjymyz ýakyn wagtda siziň bilen kynçylyk çeker, Sargyt jikme-jigini tassyklamaly we şertnama baglaşmaly bolarsyňyz: şonda önümçiligi şertnama hökmünde taýýarlarys.

 • Önümçiligi tertipläň
  3-nji ädim

  Önümçiligi tertipläň

  Bu döwürde sargytyň önümçilik ösüşini size mälim ederis, Bu döwürde haýsydyr bir kynçylyk bar bolsa, wagtynda siziň bilen habarlaşarys.

 • Hil barlagy
  4-nji ädim

  Hil barlagy

  Productionhli önümçilik gutarandan soň.Satyn alýan agentiňizi hilini barlamak üçin oýunjaklary birin-birin barlap bilersiňiz.Sargydyňyzy yzarlamak üçin hünär taýdan hil gözegçilik bölümimiz bar .Harytlary ibermezden ozal gözden geçirmek üçin harytlaryň suratyny ibermek hem gowy bolmaz.

 • Adingüklemek we eltip bermek
  5-nji ädim

  Adingüklemek we eltip bermek

  Hemme zat taýýar bolansoň, konteýneriň tertipleşdirilmegine we netijede ýüklemäge we iberilmegine kömek etmek üçin iberiş agentiňiz ýa-da ýük daşaýan kompaniýamyz bilen habarlaşarys.

 • Ammar jaýyňyza ulag
  6-njy ädim

  Ammar jaýyňyza ulag

  Harytlar ýurduňyzyň portuna gelende, işgärleriňiz bilen habarlaşmaly we harytlary ammaryňyza eltmeli bolarsyňyz.

Sorag ibermek

 • 1-nji ädim

  Habaryňyzy iberiňE-poçtaňyzy alanyňyzdan we size kömek etmek üçin iş hünärmenini bellänimizden soň, 30 minudyň içinde size jogap bereris.

 • 2-nji ädim

  Iş hünärmeni 2 sagadyň dowamynda siziň bilen habarlaşar we sargytyňyzyň ähli prosesi, şol sanda sitata, ähli jikme-jiklikler, önümçilikden öňki önümçilik, önümçilik we ş.m. üçin jogapkärçilik çeker.

 • 3-nji ädim

  Harytlar barlanar we işewür hünärmen size gözleg suratlaryny hödürleýär.Harytlar kurýer / deňiz / howa arkaly iberiler.

Habaryňyzy bize iberiň:

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň.