• sns06
  • sns01
  • sns02
  • sns03
  • sns04
  • sns05
list_banner1

Mümkin hakda

Mümkin bolan oýunjaklar hakda

Dogry oýnawaçlary tapmak gaty möhümdir, esasanam oýunjaklary göni müşderilere satýan iş bolsaňyz.IneMümkinT.Oysoýnaýar.Biz öz pudagymyzda 10 ýyldan gowrak tejribesi bolan oýunjak bilen üpjün ediji.

Biz kim?

Ençeme ýyllap önümçilige bagyşlanan öz bilim oýunjaklarymyzdan başga.Mundan başga-da, müşderimiziň isleglerini kanagatlandyrmak üçin iň häzirki zaman çözgütleri ulanýarys. 5000-den gowrak oýunjak bilen ýakyn gatnaşyk saklaýarys.sbazardaky iň oňat oýunjaklary getirmek üçin zawodlar.Şuny göz öňünde tutup, dürli oýunjaklarda, şol sanda sungat, çaga, oýnamak, daşarda oýnamak, uzakdan dolandyrmak, bilim ýa-da gurluşyk oýunjaklary bilen meşgullanýarys.Biziň borjumyz hil we hünär ussatlygydyr we her gezek serhetleri öňe sürýäris.

Biziň işimiz Şantou Guangdongda ýerleşýär.Hytaý.Şeýle-de bolsa, oýnawaçlarymyzy bütin dünýä eksport edýäris we her bir müşderini her gezek ajaýyp hil we gaty gowy tejribe bilen üpjün edýäris.Munuň üstesine, oýunjak import edijiler, oýunjak lomaý satyjylar / satyjylar, dükan eýeleri we oýunjak onlaýn kärhanalary bilen işleýäris.Biz onlaýn we awtonom müşderilere hyzmat edýäris, şonuň üçin her kim ýagdaýa garamazdan dogry çözgütleri we hyzmatlary gowy bahadan alyp biler.

surat001

Näme üçin bizi saýlamaly?

Elmydama ýokary hilli standartlara we talaplara laýyk gelýän iň oňat oýunjaklary hödürleýäris.Diňe bu däl, her gezek zerur bolanyňyzda elmydama bil baglap boljak örän höwesli we hünärmen toparymyz

Üstünlige ygrarlydyrys we gaty berk gözegçilik bar.ASTM, CPSIA, EN-71,7P we başgalar ýaly köp hil ülňülerine boýun bolýarys.Şeýle hem, synag hasabatlaryny berýäris we elmydama iň gowy tejribäňiziň bardygyny üpjün edýäris.Hyzmat hilimiz elmydama ikinji orunda durýar we ähli müşderilerimiz üçin öňküligine galýar.Oýnawaç üpjünçiliginiň ajaýyp çözgüdini gözleýän bolsaňyz, şu gün başarnykly oýunjaklar bilen habarlaşyň.Islän kategoriýalaryňyzy öz içine alýan oýunjaklar bilen size kömek etmäge taýýardyrys.Mümkin bolan oýnawaçlar dünýäniň çar künjeginde oýnawaçlary eltýär, biz islendik uly sargytlary ýerine ýetirip bileris we islegleriňize görä düzülen zatlary üpjün edip bileris.Bu pursatdan peýdalanyň we şu gün biziň bilen işleşiň!

Önümçilik liniýamyz nähili?

surat003
surat005
surat007
surat009
surat011

Önüm synagy hasabatlary

şahadatnama11 (2)

Sergi zalymyz we oýunjaklar ýarmarka tejribesi

sergi_03

Habaryňyzy bize iberiň:

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň.